Profil verejného obstarávateľa

Obec Sokolce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zení neskorších predpisov.

Obec zriaďuje na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", na ktorom bude uverejňovať informácie týkajúca sa verejného obstarávania.

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Sokolce

Sídlo: Obecný úrad, č. 63, 946 17 Sokolce

Štatutárny zástupca: Ing. András Bartal, starosta obce

IČO: 00306665

DIČ: 2021014809

Bankové spojenie: Prima banka Komárno

Číslo účtu: 3805848002/5600   IBAN  SK35 5600 0000 0038 0584 8002

Telefón: 035/7780104,7780256,7738200

Fax.        035/7780104

E-mail:  obecsokolce@stonline.sk

               judita.palovicsova@obecsokolce.sk

Web:  www. obecsokolce.sk

Súhrnné správy