Tlačivá - stavebníctvo

S o k o l c e V Sokolciach, dňa: .......................... Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a) Stavebník: ................................................................................................................ /meno ,priezvisko,(názov) a adresa (sídlo) stavebníka/ b) Účel stavby: ............................................................................................................ rozsah stavby: .................................................................................................................... ....................................................................................................................................... miesto stavby: ...................................................................................................................... c/ parcelné číslo pozemku............................... katastrálne územie .......................................... druh pozemku................................................. d/ stavba bude uskotočňovaná svojpomocne*-dodávateľsky* e/ pri uskutočňovaní stavby bue*-nebude*potrebné používať susedné nehnuteľnosti ............................................................... podpis stavebníka/stavebníkov/ *nevhodne prečiarknuť